16/3/10

invitan: (Kanda)
Thế giới này bị thống trị bởi những kẻ không có tính hài hước '__'

Bất lực -__- )
Tags: